કીડી સમી ક્ષણો.

રાજેન્દ્ર શુકલ

 

કીડી સમી ક્ષણોની આ આવજાવ શું છે?

મારું સ્વરૂપ શું છે, મારો સ્વભાવ શું છે?

 

ઋતુઓનો રંગ શું છે, ફૂલોની ગંધ શું છે?

લગની, લગાવ, લહરો, આ હાવભાવ શું છે?

 

લયને ખબર નથી કૈં, આકાર પણ અવાચક,

શું છે રમત પવનની, ડાળીનો દાવ શું છે?

 

પર્વતને ઊંચકું પણ પાંપણ ન ઊંચકાતી,

આ ઘેન જેવું શું છે, આ કારી ઘાવ શું છે?

 

પાણીની વચ્ચે પ્રજળે, કજળે કળીકળીમાં,

એનો ઈલાજ શું છે, આનો બચાવ શું છે?

 

ચિંતા નથી કશી પણ નમણાં નજૂમી કહી દે,

હમણાં હથેળી માંહે આ ધૂપછાંવ શું છે?